Yönetici Kütüphanesi

Ödenmeyen Bina Giderleri İçin İhtarname

Ödenmeyen Bina Giderleri İçin İhtarname


 

..................... Yönetimi

Sayın ...................;

 

 .................... tarihi itibarı ile toplam ............ TL ödenmemiş aidat borcunuz bulunmaktadır.

 

Genel Kurul toplantısında Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca ödenmeyen aidat borçlarına aylık % 5 gecikme faizi uygulanmasına; aidat borcunu ödemeyen kat malikleri hakkında icra takibine geçilmesi hususunda yöneticiye yetki verilmesine karar verilmiştir.

 

Sayın ………………… işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 5 (Beş) gün içinde faiz hariç ..... TL aidat borcunuzu ödemenizi aksi takdirde aleyhinizde icra takibine geçileceğini ve Kat Mülkiyeti Kanundan doğan sair hakların kullanılacağını bu uğurda yapılacak her türlü masraf ve avukatlık ücretinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.

Sayın Noter;

Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini bir nüshasının dairenizde saklanmasını tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz.

DÜZENLEYEN

..................... Yönetimi

MUHATAP: .......................

KONU: ......................

ÖDENMEMİŞ AİDAT BORÇLARINIZ (BİNA GİDERLERİNİZ): .......................

AÇIKLAMA: .......................

........ Yönetimi

Tel: .......................

Icon