Yönetici Kütüphanesi

Toplantı Çağrısı ve Gündem

Toplantı Çağrısı ve Gündem


Sayın (Kat Maliki),

Apartman/sitemizin yıllık olağan genel kurul toplantısı …./…../20.. tarihinde saat:…….’de (toplantı salonunda) yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı ……./……./20.. tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

Önemli konuların görüşüleceği iş bu toplantıda hazır bulunmanız, mazeretiniz var ise aşağıda örneği verilen “temsil belgesi”ni düzenleyerek bir yakınınızı vekil olarak göndermeniz rica olunur.

Yönetici:……….(imza)

GÜNDEM:

1.   Açılış ve yoklama

2.   Divan heyeti seçimi

3.   Yönetici ve denetçinin ibrası

4.   Kesin hesabın okunması ve yöneticinin ibrası

5.   A Blokta yapılan kalorifer tesisatı hakkında karar alınması

6.   Yeni yönetici ve denetçi seçimi

7.   ….. yılı bütçesinin ve aidat miktarının belirlenmesi

8.   Yapılması gerekli işler hakkında önerilerin görüşülmesi

Kapanış


Icon